İcra ve İflas Hukuku

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Türkiye’nin her yerinde gerçek veya tüzel kişi müvekkillerimizin alacak veya borca ilişkin uyuşmazlıklarını hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturmaktadır.

 

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk olarak Müvekkillerimizin Mahkeme İlamı, İpotek, Rehin, Çek, Senet, Poliçe, Kıymetli Evrak, Fatura, Yazılı veya Sözlü Sözleşmelere dayalı alacaklarının tahsilini, devletin yetkili organlarının eliyle icra kabiliyetini en hızlı, etkili ve çözüm odaklı kullanarak nihai sonuç elde etmeyi amaçlamaktayız.

 

Alacakların tahsilini hızlandırmak için borçlu adına kayıtlı malvarlığı araştırmaları yapılmakta, mal kaçırmalara ilişkin faaliyetleri önleme açısından ihtiyatı tedbir ve ihtiyati haciz işlemleri uygulanmakta, borçlu ile uzlaşı yolları aranmakta ve tarafların anlaşması durumunda ödeme kolaylıkları sağlanarak ödeme taahhütleri alınmaktadır.

 

Ali Habip Hukuk Danışmanlık & Arabuluculuk Olarak İcra ve İflas Hukukuna İlişkin Hizmetlerimiz;

 

Müvekkillerimizin Alacağının Tahsil Edilebilmesi İçin Borçlu İle Müzakerelerin Yapılması

Borçlu Olan Müvekkillerimizin için Alacaklıyla Uzlaşma Müzakerelerinin Yürütülmesi

Sulh veya Uzlaşamama Durumunda Yetkili İcra Dairesinde İcra Takiplerin Başlatılması

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

İlamlı veya İlamsız Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi

Çek, Senet, Poliçe vb. Kıymetli Evraklara İlişkin Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takibi

Başlatılan İcra Takibine İlişkin Malvarlığı Sorguları, Haciz İşlemleri, Satış İşlemleri ve İnfaz Takibi

Mal Kaçırmaya İlişkin Önlemler İçin İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz İşlemlerinin Yapılması

Borçluların Geçmişe Dönük Yapmış Olduğu Tasarrufların İptali Talepleri

Hacizlerde ve İflas Durumunda İstihkak Davası, Menfi Tespit Davası, İstirdat Davası

Takibe İlişkin Yapılan İtirazların İptali ve İtirazın Kaldırılması Davaları

İcra ve İflas Kanununa İlişkin İcra Ceza Davaları

Karşılıksız Çek Keşide Etmeye İlişkin Davaların Açılması ve Takibi

Haczedilen Mallara İlişkin YedieminliğiSuistimal Davaları

İflas Davaları ve İflasın ErtelenmesiDenetlenmesi, Düzenlenmesi

İhalenin İptali Davaları

İcra Dairelerinde Müvekkil Adına İhalelere Katılma

İflas Masasına Alacağın Kaydettirilmesi

İflasın Ertelenmesi Uygulamasının

İyileştirme Projeleri ve Şirketi Borçtan Kurtarma Faaliyeti Hakkında Danışmanlık Hizmeti

Alacaklı Müvekkil Adına Kambiyo Senetlerinin Düzenlenmesi, Denetlenmesi

Konkordato Anlaşmalarının Yürütülmesi ve Denetlenmesi

Mahcuz Malların Satış İşlemlerinin Denetlenmesi, Düzenlenmesi

Şirketlerde Borca Batıklık Durumunun Denetlenmesi ve İflas Prosedürünün İşletilmesi